________________

צרופים:

________________

________________